tv, yes, tv show, ok, okay, annoyed, nod, hmm, tnt, cody, ak, socal, head nod, animalkingdom, animalkingdomtnt, smurf, southern california, skater boys, surfer boys, sunny california, john wells, cody family, codys, ellen barkin

tv, yes, tv show, ok, okay, annoyed, nod, hmm, tnt, cody, ak, socal, head nod, animalkingdom, animalkingdomtnt, smurf, southern california, skater boys, surfer boys, sunny california, john wells, cody family, codys, ellen barkin